Til hovedinnhold

Så hva kan egentlig sies om den mulige pandemien som ikke allerede er sagt?

Kanskje dette: Om du tenker at markedets reaksjon i januar var overraskende fattet, vil jeg hevde at det tvert imot var naturlig. Og dette handler ikke bare om at vi har sett skremsler som SARS og svineviruset passere uten å sette altfor vonde spor.

Begrunnelsen er av faglig art. Den kalles renter.

Jeg minner om at verdien av en aksje, i alle fall i teorien, er lik nåverdien av alle fremtidige overskudd som aksjonærene kan disponere. Lavere renter, og dermed lavere diskonteringsrater, øker nåverdien. Men det er ikke hele historien. Rentefall gjør også den nære fremtid mindre viktig.

La oss nå si at vi har en aksje som leverer overskudd i 100 år fremover (alt etter dette blir smuler i nåverdien), med fem prosent årlig vekst. Om vi for eksempel reduserer diskonteringsraten fra åtte til seks prosent, halveres betydningen av det første årets overskudd. I så fall utgjør det bare 1,5 prosent av hele nåverdien.

Tallet blir høyere for mindre tålmodige investorer med høyere diskonteringsrate, men dynamikken er den samme – lavere renter reduserer den finansielle betydningen av den nære fremtid.

Pandemier varer ikke i hundre år. De flammer opp og fisler ut innenfor et nokså kortsiktig perspektiv for en fornuftig investor. Faren er altså at de ødelegger inntjeningen på kort sikt. Når så den kortsiktige inntjeningen betyr mindre på grunn av lavere renter, blir markedet mindre bekymret for spredningen av coronaviruset – hvor kynisk det enn måtte lyde.

Fortsatt ikke overbevist?

Vel, har du noen gang lurt på hvorfor volatiliteten i markedet har falt det siste tiåret? Jeg tenker at det er høyst naturlig, slik rentene har falt. Kortsiktige begivenheter får simpelthen mindre betydning.

For en langsiktighetsprofet er det en ganske grei utvikling.

Månedsrapporter for januar 2020

Pareto Investment Fund
Det norske markedet falt knappe to prosent i januar, mens Pareto Investment Fund falt knappe seks prosent etter to svært sterke måneder på slutten av fjoråret.

 

Pareto Aksje Norge 
Økte spenninger i Iran og coronaviruset har fått mye medieomtale denne måneden og har sendt markedene marginalt ned. Med en relativt flat utvikling i januar ser det ut til at det er dette markedet diskonterer.

 

Pareto Nordic Equity
Det nordiske markedet steg drøye tre prosent i januar. Fondet steg rundt én prosent i løpet av måneden og havnet dermed et stykke bak referanseindeksen etter den sterke avslutningen på året i fjor.

 

Pareto Global
I sum bød årets første måned på en positiv verdiutvikling for fondets eierandeler i gode virksomheter. Vi benyttet fallet i Discover til å øke vår beholdning.

 

Pareto Nordic Return
Fondet steg rundt én prosent i løpet av januar. Ved utgangen av måneden var aksjeandelen 84 prosent, noe som reflekterer at vi fortsatt er positive til utsiktene for aksjer det nærmeste året.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet fortsatte den gode utviklingen i januar.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet fortsatte den gode utviklingen i januar.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Fondet har hatt en meget god utvikling gjennom januar, drevet av både underliggende prisoppgang og bidrag fra kupongbetalinger.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Fondet leverte positiv avkastning i januar, noe over hva den underliggende porteføljeavkastningen skulle tilsi. Fondet gir tilgang til en attraktiv miks av investment grade og high yield-obligasjoner, med lav følsomhet for rentefluktuasjoner.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet utviklet seg positivt i januar, til tross for at det globale markedet falt. En sterkt bidragende faktor er økningen den siste måneden i mer defensive navn.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente fortsetter sin gode trend fra fjoråret og leverer en solid avkastning for årets første måned.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter