Til hovedinnhold

Vi forvalter fond og andre diskresjonære mandater for kommuner, stiftelser, pensjonskasser, banker, investeringsselskaper og privatpersoner. Ansatte og eiere i Pareto-gruppen investerer selv i våre fond, og til sammen utgjør selskaper og ansatte vår største kunde.

Pareto Asset Management er en boutique-forvalter, noe som betyr at vi er smalere og mer fokusert. Våre kundeforhold er langsiktige samarbeid, og vi har nære relasjoner med våre kunder.

Ansatte og eiere investerer selv i våre fond.

Ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management har som mål å bidra til bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi mener at ansvarlige investeringer er viktig for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere og kunder. Bærekraft og sunn selskapsstyring gir selskaper konkurransefordeler og bidrar til langsiktig verdiskaping.

Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer har som formål å unngå at Pareto Asset Management medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger.

Pareto Asset Management har i arbeidet med å fremme ansvarlige investeringer undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Disse retningslinjene er bygget på UN PRI, FNs Global Compact, retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse fra Verdipapirfondenes forening, samt internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner.

Vi søker å investere i selskaper som har god kvalitet på drift og ledelse. I praksis innebærer dette blant annet at vi ikke investerer i selskaper på eksklusjonslisten til Statens pensjonsfond utland. Vi er medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Last ned

 

Utvalgte høydepunkt fra vår historie

  • 1995: Startet med aksjeforvaltning
  • 1998: Startet med renteforvaltning
  • 2006: Startet global aksjeforvaltning 
  • 2014: Åpnet filial i Stockholm
  • 2015: Signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI)
  • 2015: Fusjonerte med Pareto Nordic Investments 
  • 2015: Startet med global renteforvaltning
  • 2017: Passerte 30 milliarder i avkastning for våre kunder siden oppstart
  • 2018: Åpnet første ikke-nordiske filial i Frankfurt, Tyskland
  • 2018: Pareto Global Corporate Bond er Norges første svanemerkede kredittfond

Våre ansatte

Vår forvaltningsfilosofi

Vi er en aktiv forvalter, som har som mål å skape god avkastning for deg gjennom å ta aktive investeringsvalg. Vi skaffer informasjon om hele selskapet før vi investerer dine penger i det. Les mer om vår forvaltningsfilosofi, som kan oppsummeres i fem punkter.