Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Stefan Ericson

Globala räntemarknaden: Bra möjligheter i utmanande tider

Onsdag 1 april inbjöd vi till webinar om den globala räntemarknaden.

Chief Investment Officer, Finn Øystein Bergh, och ansvarig ränteförvaltare för vår globala räntefond, Stefan Ericson, diskuterade den senaste tidens marknadsutveckling och de möjligheter som erbjuds av en orolig räntemarknad.

Se webinariet här.

corona virus

Åtgärder i samband med coronaviruset

Pareto Asset Management har infört ett antal åtgärder för att säkra verksamheten och förhindra spridning av coronavirus, Covid-19. Åtgärderna infördes med omedelbar verkan från torsdag 12 mars och kommer att gälla tills myndigheterna kommer med nya riktlinjer.

Vi betonar att vår dagliga verksamhet, med förvaltning, värdering och handel, fortsätter som tidigare.

Mountains and northern light

Ett starkt år för vår nordiska high yield fond

December avslutade ett mycket starkt år för Pareto Nordic Corporate Bond, med positiv avkastning 12 månader i rad.

Fondens resultat under året kännetecknades av låg volatilitet i kombination med solid avkastning, både i absoluta och relativa termer, på den nordiska marknaden. Fonden har haft en stark tillväxt av förvaltat kapital, det har nästan tredubblats under året.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarsfulla investeringar

Pareto Asset Management AS har som målsättning att bidra till hållbar utveckling av marknader och långsiktig värdeskapande genom att investera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Våra investeringsriktlinjer bygger bland annat på FN:s principer för ansvarsfulla investering (PRI) och riktlinjerna för den norska Statens pensionsfond global och säkerställer en ansvarsfull profil för alla våra fonder. Läs mer i vår senaste rapport om ansvarsfulla investeringar (RI-rapport).

Swan magnifying glass

Att förvalta en svanenmärkt fond

Innan vi fattar ett investeringsbeslut måste vi fullfölja en grundläggande ESG-analys som integrerar hållbarhet och identifierar frågor om bolagsstyrning. 

Här delar vi några exempel som ger en uppfattning om de utmaningar vi står inför för att genomföra en sådan typ av analys.

Ansvarsfulla investeringar

Pareto Asset Management ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet. Det innebär att vi måste använda äganderätt och inflytande i företagen för att påverka företagen i positiv riktning när det gäller att skydda sociala förhållanden, miljö, hållbarhet och god företagsstyrning.