Til hovedinnhold

Bygget på et solid fundament

Selv om Pareto Nordic Cross Credit er et nytt nordisk rentefond, er fondets investeringsstrategi en foredling av strategien til det norske rentefondet Pareto Høyrente. Den viktigste endringen er at investeringsuniverset utvides fra norske til nordiske utstedere, noe som gjør fondet mindre syklisk samt gir et større univers å diversifisere kredittrisikoen i.

Eric von Koss Torkildsen sitting down with a colleague.
Eric von Koss Torkildsen deltok i opprettelsen av fondet som ansvarlig forvalter. I juni 2020 gikk Torkilden over til rollen som adm.dir. i Pareto Asset Management.

Attraktiv miks av Investment grade og High yield

Fondets mandat gir investorer tilgang til en attraktiv miks av nordiske investment grade og high-yield utstedere. Fondet investerer hovedsakelig i lån med flytende rente (FRNs), med relativt høy cash yield og kort løpetid, som gir lav sensitivitet mot kreditt- og rentesvingninger.

Nordisk kompetanse tilfører verdi

Kjernen i Pareto Nordic Cross Credit sin investeringsstrategi er kredittvurderingsprosessen. Med mangeårig nordisk kompetanse og egenutviklede kredittmodeller følger renteteamet utstedere og deres ledelse nøye. Dette gjør også teamet godt forberedt på endringer i kredittkvalitet og verdsettelse, og gir grunnlag for å posisjonere seg deretter.

graph
Utviklingen i Pareto Høyrente under Torkildsens ledelse. Pareto Høyrente hadde en akkumulert avkastning på 5,4 % (3,4 % annualisert) i perioden 1. april 2018–31. oktober 2019.

Ansvarlige investeringer reduserer risikoen

Fra et risikostyringsperspektiv har fondet en ESG-profil som bl.a unngår eksponering mot selskaper som utvinner, foredler eller produserer energi fra olje, gass eller uran. På samme måte vil fondet søke å begrense direkte eksponering mot selskaper som er sterkt påvirket av prissvingninger på fossil energi.

Hovedtrekk

  • Velprøvd intern kredittanalysemodell i kombinasjon med ekstern kredittvurdering/rating
  • Fondet investerer hovedsakelig i flytende lån
  • Mandatet gir investorer tilgang til en attraktiv miks av nordiske investment grade- og high yield utstedere
  • God og veletablert markedsposisjon sikrer volumtilgang/invitasjon til emisjoner
  • Valutasikrede andelsklasser

Forvalterteam

Fondets forvalterteam består av to senior porteføljeforvaltere lokalisert i Oslo og Stockholm. 


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.