Til hovedinnhold

Mot slutten av oktober – en måned som har et dårlig rykte i aksjemarkedet – var ledende markeder ned åtte til ti prosent. Månedens aller siste dager var et plaster på såret og reverserte litt av fallet, men gjorde neppe stort for å roe nervene.

Internasjonale kredittmarkeder tegnet et lignende bilde. Både i USA og i Europa steg rentepåslaget på high yield-obligasjoner med over et halvt prosentpoeng, etter at de allerede hadde steget en god del de siste tolv månedene.

Et varsel om mørkere tider, eller bare et utslag av kollektiv skvettenhet?

Aksjemarkedet har varslet ni av de siste fem resesjonene.

Paul Samuelson

Markedet har som kjent en velutviklet evne til å oppdage farer som lurer – enten de er virkelige eller ikke. Som den nå avdøde økonomen Paul Samuelson sa, aksjemarkedet har varslet ni av de siste fem resesjonene. Angsten har en tendens til å næres av seg selv.

Men sikker kan man selvfølgelig aldri være. Kan det tenkes at oktober likevel er et varsel om mer skremmende markeder?

Vel ... jeg vil hevde at tilgjengelige nøkkeltall snarere tilsier at verdipapirer rett og slett er blitt litt billigere. Her er noen hovedpunkter fra forrige måned:

  • Inntjeningsestimater for regnskapsåret 2018 ble justert litt ned i løpet av måneden, men estimatene for 2019 ble stort sett oppjustert like mye eller mer.
  • Anslag for den globale BNP-veksten var uendret, med en svak oppjustering for USA og en liten nedjustering for Kina. BNP-anslag er ingen god markedsrådgiver, men dette drar i hvert fall ikke teppet bort under inntjeningsestimatene; her er konsistens i tallene.
  • Effektiv rente på tiårige statsobligasjoner, som trolig ville falt om utsiktene ble tydelig mørkere, steg i USA og falt (litt mindre) i Europa.

I verdipapirmarkeder er det aldri noen helt entydig konklusjon. Man kan lett stable opp argumenter i flere retninger. Slik pleier det å være; det er jo en grunn til at noen ønsker å kjøpe samtidig som noen ønsker å selge.

Men historien forteller oss at pessimisme har vært notorisk ulønnsomt i aksjemarkedet. Og det er vanskelig å se at oktobertallene gir holdepunkter for noe annet.

Månedsrapporter for oktober 2018

Pareto Investment Fund
Det norske aksjemarkedet falt fem prosent i oktober. Flere ting drev markedet ned.

 

Pareto Aksje Norge 
Oslo Børs Fondsindeks falt tilnærmet fem prosent i oktober, mens porteføljen falt mindre enn markedet.

 

Pareto Global
Ved utgangen av oktober hadde 19 av våre 25 porteføljeselskaper rapport tredjekvartalstall. Den gode inntjeningsutviklingen fortsatte inn i tredje kvartal: Hele 15 av disse var som forventet eller bedre.

 

Pareto Nordic Return
Aksjer er blitt dyrere, men det finnes fortsatt aksjer som er fornuftig priset når man trekker vurderingen ned på selskapsnivå.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondets verdi falt marginalt i et meget svakt nordisk aksjemarked i oktober.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondets verdi falt moderat i et meget svakt nordisk aksjemarked i oktober.

 

Pareto Total
Avkastningen i oktober ble negativ med tre prosent. Aksjer vi eier stod for majoriteten av det negative bidraget. Både obligasjoner og shortposisjoner bidro positivt til avkastningen i måneden.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Markedsmessig har det vært en krevende måned, med korreksjon i aksjemarkedene samt i internasjonale kredittmarkeder.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Oktober har i årenes løp ofte vært knyttet til stor volatilitet, hvor markedene for risiko er mest utsatt. Nå hadde MSCI All Country World Index den verste måneden på seks år.

 

Pareto Høyrente 
Kredittmarginene for seniorbankobligasjoner så vel som ansvarlige lån og fondsobligasjoner har steget i oktober. Dette har isolert sett dempet avkastningen i fondet noe. For selskapsobligasjoner har vi hatt et relativt stabilt marked.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.