Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i fire andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse D:

Fondet har ingen minimumsinnskudd, og det er fast honorar på 0,15 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Obligasjon forvaltes av Christian Weldingh. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse med fokus på å skape god risikojustert avkastning. Vi tar høyde for makroøkonomisk utvikling og rentekurvens struktur og utnytter forskjeller i kredittpremie på tvers av sektorer.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior forvalter

Gjennomføring av vedtektsendringer

Pareto Obligasjon ble reklassifisert, og fondets investeringsstrategi endret,  11. november 2019.

Bakgrunnen for vedtektsendringene er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade. Endringene innebærer at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo