Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse C:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,15 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Rapporteringsstartdato: 25.02.2020. Simulert avkastning fra 11.11.2019–24.02.2020 er basert på historisk avkastning for andelsklasse A (startdato 27.09.1999) justert med forvaltningshonorar for andelsklasse C. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Obligasjon forvaltes av Christian Weldingh. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse med fokus på å skape god risikojustert avkastning. Vi tar høyde for makroøkonomisk utvikling og rentekurvens struktur og utnytter forskjeller i kredittpremie på tvers av sektorer.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior forvalter

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo