Til hovedinnhold

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management AS og av andelseiermøtet i Pareto Obligasjon. Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 14. august 2019.

Bakgrunnen for vedtektsendringene er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade (minimum BBB-) utstedt i norske kroner uten begrensninger til hvem utsteder er og hvor verdipapirene er notert. 

Vi ønsker videre større åpning for obligasjoner med flytende rente enn i dagens mandat. Endringene innebærer også at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet.

Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i innkalling til andelseiermøte for nærmere informasjon.

Nytt prospekt for Pareto Obligasjon er gjeldende fra 11.11.2019:

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler. Siden fondet ikke praktiserer innløsningsgebyr anses denne rettigheten ivaretatt gjennom andelseiernes daglige innløsningsrett.

Med mindre du som andelseier ønsker å benytte deg av ovennevnte innløsningsrett, behøver du ikke foreta deg noe i forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene. Andelseierbeholdninger i dagens fond vil bli videreført i andelsklasse A. Andelseiere som kvalifiserer til en annen andelsklasse vil bli overflyttet til aktuell klasse.

Nøkkelinformasjon for Pareto Obligasjon gjeldende fra 11.11.2019: