Til hovedinnhold

Foreslåtte vedtektsendringer enstemmig vedtatt

Pareto Asset Management AS vil nå sende søknad om vedtektsendring til Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i løpet av tredje kvartal 2019. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort.

Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.paretoam.com, så snart som mulig etter at PAM har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringen fastsettes.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade (minimum BBB-) utstedt i norske kroner uten begrensninger til hvem utsteder er og hvor verdipapirene er notert.

Vi ønsker videre større åpning for obligasjoner med flytende rente enn i dagens mandat. Endringene innebærer også at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet. Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i vedlagt innkalling for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management.

Andelseiermøte 

Andelseiermøte ble avholdt 21. juni 2019 kl. 10.00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (8. etasje) i Oslo. Samtlige forslag ble godkjent av andelseierne.