Till huvudinnehåll

All information på webbsidan är endast riktad till investerare som har sin hemvist i länder där fonderna får marknadsföras. Vilka dessa länder är framgår av fondprospekten.

Materialet på webbsidan skall inte ses som råd kring investeringar, juridik, skatter eller annat eller en rekommendation att köpa eller sälja någon form av tillgång eller investering och kan inte ersätta de råd som ges av Pareto Asset Management AS' kundrådgivare. Investerare som baserar sina investeringsbeslut på information som finns på den här webbsidan är ensamt ansvariga för sådana beslut.

Ingen information som presenteras på webbsidan utgör ett erbjudande att köpa eller sälja fonder om inte annat uttryckligen sägs.
Pareto Asset Management AS kan uppdatera, revidera, radera eller ändra information på webbsidan utan föregående meddelande. Informationen skall endast ses som aktuell när den publiceras på webbsidan om inget annat sägs.

Pareto Asset Management AS strävar efter att all information på webbsidan är korrekt, men kan inte garantera att det inte finns fel eller saknas information. Inga sådan fel eller misstag kan utgöra grund för skadeståndsansvar.

Pareto Asset Management AS äger alla rättigheter till www.paretoam.com (webbsidan) och all information som publiceras på webbsidan såvida inget annat sägs.

Pareto Asset Management AS godkänner att man hänvisar eller länkar till information på webbsidan i icke-kommersiellt syfte. För all användning utöver detta krävs Pareto Asset Managements skriftliga förhandsgodkännande. Bilder får inte reproduceras utan skriftligt godkännande.

Information om avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Eventuella arvoden för teckning och inlösen ingår inte i de uppgifter om historisk avkastning som lämnas för våra fonder. Sådana arvoden kan påverka avkastningen negativt.

Produktskatt eller personlig skatt har om inte annat särskilt anges inte inräknats i exemplen. Skattemässig inverkan beror på varje kunds personliga skattesituation som kan variera över tid.

Personuppgifter

Pareto Asset Management AS' chef är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i syfte att uppfylla avtal som slutits mellan Pareto Asset Management AS och kunden för att utföra administration, fakturering/betalning samt marknadsföring av investeringsprodukter och -tjänster.

I enlighet med lagstadgad informationsplikt kan personuppgifter komma att lämnas till myndigheterna.

Kunden kan begära information om vilken behandling Pareto Asset Management AS företar och vilka uppgifter som registreras, se GDPR artikel 15. Kunden kan begära att felaktig eller ofullständig information rättas samt att uppgifter raderas när syftet med behandlingen har uppfyllts och uppgifterna inte kan användas/sparas till annat syfte, se GDPR artikel 16 och 17 .

Pareto Asset Management AS' medarbetare har tystnadsplikt.

Läs mer i Pareto Asset Management AS' integritetspolicy.

Cookies

Cookies är små bitar av text som minns och lagrar information om användaren av en webbplats.

Vår webbplats använder främst cookies till två saker, varav en är nödvändiga cookies för att känna igen användare på MIN SIDA (vår online rapporteringssystem); dessa cookies raderas efter varje session. Läs mer om ASP.NET_Sessionld här.

Dessutom använder vi Google Analytics för att mäta hur användarna interagerar med webbplatsens innehåll för att hämta information om hur man kan förbättra användarupplevelsen. Vi använder även detta verktyg för att analysera webbplatsen, webbplatsinteraktion och hur användaren navigerar på webbplatsen. Du kan hitta detaljerad information om alla cookies som Google Analytics använder här.

Cookies används också för att göra hemsidan mer effektiv, t.ex. i händelse där meddelanden publiceras på förstasidan eller MIN SIDA, minns cookien om en användare har tagit bort informationen så att när användaren åter besöker webbplatsen kommer inte meddelandet att visas igen.

Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av dem i din webbläsare.

Vår e-postkommunikation (Paretos Optimale, inbjudningar och månadsrapporter) använder inte cookies men spårning i länkar och bilder. Denna spårning ger Pareto Asset Management statistiska uppgifter om vad som öppnas och vilka länkar som klickas på. Syftet med detta är att ge våra kunder bästa möjliga service, support och kommunikation.

Läs mer i Pareto Asset Management AS' integritetspolicy.