Till huvudinnehåll

Vi förvaltar medel till kommuner, stiftelser, investeringsbolag och privatpersoner. Anställda och ägare i Pareto-koncernen investerar själv i våra fonder. Tillsammans utgör företag och anställda vår största kund.

Våra kundrelationer är långsiktigt samarbete och vi har nära relationer med våra kunder.

map

Ansvarsfulla investeringar

Pareto Asset Management syftar till att bidra till hållbar utveckling av marknader och långsiktig värdeskapande genom att investera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder. Hållbarhet och sund företagsstyrning ger företagen konkurrenskraftiga fördelar och bidrar till långsiktig värdeskapande.

Våra investeringsriktlinjer är utformade för att förhindra att Pareto Asset Management bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna, anställdas rättigheter, korruption, miljöskador eller andra oetiska handlingar. 

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder.

FN:s principer för ansvarsfull investering

Pareto Asset Management har i sitt arbete för att främja ansvarsfulla investeringar undertecknat FN:s principer för ansvarsfull investering (PRI). Dessa riktlinjer grundar sig på UN PRI, FN:s Global Compact, riktlinjerna för den norska Statens pensionsfond global, riktlinjerna för bolagsstyrning från Verdipapirfondenes forening (VFF), och internationellt erkända principer och konventioner.

Pareto Asset Management ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet. Det innebär att vi måste använda äganderätt och inflytande i företagen för att påverka företagen i positiv riktning när det gäller att skydda sociala förhållanden, miljö, hållbarhet och god företagsstyrning.

Läs mer (engelska)

Pareto Asset Managemen är medlem i Swesif, Norsif och den norska Verdipapirfondenes forening (VFF). Företagets Chief Economist & Strategist, Finn Øystein Bergh, är styrelseledamot i Norsif.

 

Utvalda höjdpunkter i Paretos historia

 • 1995: Började med aktieförvaltningen 
 • 1998: Började med ränteförvaltning 
 • 2006: Började med global kapitalförvaltning 
 • 2014: Öppnade kontor i Stockholm
 • 2014: Undertecknade FN-principer för ansvariga investeringar (UNPRI) 
 • 2015: Fusionerade med Pareto Nordic Investments 
 • 2015: Började med global ränteförvaltning 
 • 2017: Passerade 30 miljarder i avkastning för våra kunder sedan start
 • 2018: Öppnade första icke-nordiska filial i Frankfurt, Tyskland
 • 2018: Pareto Global Corporate Bond är Sveriges första svanenmärkta kreditfond 
 • 2019: Köper svenska Enter Fonder AB från Pareto Invest AB
Quote: «Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.» -Peter Lynch

Vår förvaltningsfilosofi

Vi är en aktivförvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.