Til hovedinnhold

Vi eide aksjer og obligasjoner tilsvarende 96 og fem prosent av andelskapitalen, mens short-posisjoner og kontanter utgjorde fire og to prosent. Kronen styrket seg gjennom kvartalet, hvilket gjorde at avkastningen i norsk regning var ett prosentpoeng lavere enn i fondets lokale valutaer.

På tampen av 2018 så vi at lavere økonomisk vekst ble priset inn i globale aksjemarkeder. Nåverdien av selskapenes fremtidige inntjening var preget av svingende renter gjennom fjoråret, og i 2019 har renten på lange løpetider falt videre fra toppen i november.

Våre selskaper har jevnt over rapportert sterke tall for både omsetning og overskudd, og oppgangen i år minner oss om at det ikke er de store overskriftene som driver verdiskapningen i de selskapene vi er investert i. Vårt fokus er å investere i få og gode selskaper som tilpasser seg skiftende markeder. Der er vi i stand til å utnytte muligheter som oppstår utfra vårt syn på, og forventninger til, den enkelte virksomheten.

Farmasiselskapet Roche har, som sine konkurrenter, et konstant press for å levere nye, relevante løsninger på viktige medisinske områder. Vår investering har vært basert på hva vi kan forvente av nye produkter ut fra selskapets interessante forsknings- og utviklingsportefølje – i forhold til at aksjen har gjenspeilet en, etter vår vurdering, overdreven usikkerhet. Utviklingen i selskapet er god. Ikke bare forsvares stillingen godt innenfor kreftbehandling, men nye vekstområder bidrar til at selskapet indikerer god vekst inn i 2019. Selskapets finansielle balanse er sterk, og aksjeavkastningen er 14 prosent hittil år.

Nestlé har vært inne i en god periode aksjemessig med en oppgang i år på 18 prosent. Ett på mange måter modent selskap, med betydelig behov for å justere vareutvalget i henhold til endrede krav, forventninger og preferanser blant forbrukerne. Vi tror selskapets økte ansvarsbevissthet vil skape betydelige verdier på lang sikt.

Next har vært en meget god posisjon gjennom kvartalet – opp 35 prosent – og fortsetter omleggingen av virksomheten bort fra butikksalg av klær over mot online, rettet mot hele Europa, ikke bare UK. Nettbasert omsetning har nå passert butikkene.

BMW er en aksjepost vi har et langsiktig utgangspunkt for å eie. Bilbransjen er, til tross for hard konkurranse, lønnsom over tid for de beste aktørene. Teknologiske skift – som elektrifisering og selvkjørende løsninger – kommer (ikke helt overraskende) til overflaten i form av økte kostnader parallelt med drift og utvikling langs de tradisjonelle linjene. Vi tror markedsposisjonen til BMW, som kjennetegnes av spesielle produktegenskaper og god betalingsvilje i markedet, vil opprettholdes. Selskapet måtte guide resultatforventningene ned for 2019, men dette har til en viss grad ligget i kortene. Selskapets lave pris i forhold til underliggende inntjening mener vi fortsatt vil gi en god langsiktig avkastning.

Pareto Total er godt rustet til å møte et 2019 som etter alt å dømme vil by på interessante muligheter for god avkastning.

Les siste månedsrapport

 

Forvalterteam


Pareto Total plc (Pareto Total) er et irsk Qualifying Investor Alternative Investment Fund, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et norsk spesialfond. Fondet er regulert av the Central Bank of Ireland. Pareto Asset
Management AS er forvalter i henhold til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.