Til hovedinnhold

For å kunne motta det nordiske svanemerket må et fond oppfylle 25 obligatoriske krav. Fondet må også utelukke eller begrense investeringer i enkelte bransjer og selskaper som er spesielt problematiske (fossilt brensel, våpen og tobakk).

Dette byr på flere utfordringer, fra begrenset rapportering til flere rapporteringsstandarder og et uforholdsmessig fokus på miljøaspekter på bekostning av sosiale problemer og eierstyring. Mens bedrifter skreddersyr bærekraftsrapporter til sine målgrupper, gjør vi det vi kan for å oppdage og gjennomskue «greenwashing». 

Stiller større krav

For det formålet har vi utviklet, med godkjennelse fra Svanen, en modell som vurderer selskapenes arbeid med bærekraft. Fondet må i tillegg oppfylle 25 obligatoriske krav som siler bort de verste (ekskluderer), plukker de beste (inkludering) og investerer med åpenhet (transparent) for å kunne kvalifiseres som et svanemerket fond. 

Vi stiller større krav til selskaper i bransjer som har store utfordringer med bærekraft og noe lavere krav til selskaper i lavrisikobransjer. På samme måte ønsker vi å fremme selskaper som arbeider spesielt med bærekraftig utvikling, og som tilbyr produkter og tjenester med miljømessige og sosiale fordeler.

Swan magnifying glass

Før vi tar en investeringsbeslutning, må vi gjennomføre en grunnleggende ESG-analyse som integrerer bærekraft og identifiserer eierstyringsspørsmål.

Følgende eksempler gir en idé om de utfordringer vi møter i gjennomføringen av denne analysen:

GetLink

Positiv ESG-profil med velstrukturert og oversiktlig informasjon

GetLink beskriver seg selv som ledende i miljøansvarlig transport- og infrastrukturløsninger, og som en stor aktør i den europeiske transportsektoren gjennom sitt engasjement i Eurotunnelen. Ved å gjøre det mulig for tog å bruke tunnelen, fremmer GetLink skiftet fra kortdistanse-flyturer til jernbane. Det bidrar til å spare ca. to millioner tonn CO2 årlig sammenlignet med ferge/flyreiser.

Hvert år publiserer Getlink en Corporate Social Responsibility (CSR) rapport. Rapporten fremholder begreper som respekt for miljøet, regionale røtter, økonomiske og kulturelle bånd, noe som alltid er vanskelig å verifisere. Rapporten oppgir også konkrete, kvantifiserbare tiltak som rapporteres i henhold til GRI-standarder (Global Reporting Initiatives).

Småkraft

Positiv ESG-profil med formål om å øke transparens i rapportering

Så har vi mindre selskaper med begrensede ressurser og lavere rapporteringskrav (dvs. de rapporterer ikke i henhold til GRI-standarder). Et eksempel er Småkraft, det største småkraftselskapet i Norge. Forretningsideen er å utvikle og bygge ut småkraftverk på en lønnsom og miljømessig skånsom måte i samarbeid med lokale grunneiere. Dette har en udiskutabelt positiv klimaeffekt, og selskapet har vist klar evne til aktivt ESG-engasjement.

Når det gjelder rapportering, hyret selskapet inn en ekstern enhet (The Governance Group) for å drive utviklingen av Småkrafts ESG-profil og rapportering. Vi ble bedt om å delta i prosessen for å styrke deres bærekraftsprofil. Som obligasjonseier ser vi stor verdi i transparens og kommunikasjon med selskapet vi investerer i. Denne ytterligere ESG-innsatsen bidro positivt i vår analyse av Småkraft. 

Vi stiller større krav til selskaper i bransjer som har store utfordringer med bærekraft og noe lavere krav til selskaper i lavrisikobransjer.

Lebara 

Et spørsmål om tvil

Telefonoperatør Lebara (VIEO) er et eksempel på mulig manglende samsvarhåndtering, særlig i styringsspørsmål. 

I 2017 solgte eierne av Lebara virksomheten til et sveitsisk "family office", kalt Palmarium, som utstedte obligasjonen for å finansiere oppkjøpet. Det fremkom raskt at Lebara ikke klarte å levere fullstendig finansiell informasjon, og det manglet vesentlig åpenhet rundt Palmariums andre investeringer. Dette bidro til at Palmariums finansdirektør – en tidligere eiendomsmegler i Florida – gikk av.

VIEO har opprettholdt en dialog med sine interessenter for å informere om pågående problemstillinger. Vi har bedt om møter og telefonkonferanser med både eiere og ledelse. 

I desember 2018 publiserte selskapet en rekke reviderte regnskaper og annonserte i en egen pressemelding at deres administrerende direktør gikk av.

Etter å ha møtt både konsernsjef og økonomidirektør, samt med utgivelsen av reviderte regnskaper, var vi tilstrekkelig betrygget til å legge mer tvil og skepsis til side. Til tross for de første manglene syntes selskapet nå å fungere på en sterkt forbedret og transparent måte. Vår bekymring på en rekke punkter om eierstyring og selskapsledelse var hensyntatt på en tilstrekkelig og tilfredsstillende måte. PGCB beholdt obligasjonen.

Etter en fornyet vurdering ble imidlertid obligasjonen solgt i mai 2019.

 

Teksten er et utdrag fra vår SRI-rapport 1-2019.

Forvalterteam