Til hovedinnhold

NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse eller andel av fondets forvaltningskapital. Denne terskelverdien er satt på et nivå hvor det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Ved netto tegning ut over terskelverdien justeres NAV opp, og ved netto innløsning ut over terskelverdien justeres NAV ned. Svingfaktoren evalueres regelmessig og er normalt basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader. I markedssituasjoner med unormalt store kursutslag kan svingfaktoren ta hensyn til et estimat på de reelle transaksjonskostnadene. Svingprising gjennomføres for å likebehandle kunder, og representerer ingen inntjening for Pareto Asset Management AS.

Svingprising praktiseres for følgende fond:

Fond

Implementeringsdato for svingprising (kursdato)

Svingfaktor iht. prospekt

Pareto SICAV – Pareto ESG Global Corporate Bond

2. mai 2024

0 % - 1 %

Pareto SICAV – Pareto Nordic Corporate Bond

2. mai 2024

0 % - 1 %

Pareto SICAV – Pareto Nordic Cross Credit

2. mai 2024

0 % - 1 %