Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Efter ett tumultartat 2022 med stor osäkerhet och volatilitet har dimman skingrats något i januari. Centralbanker börjar indikera att de massiva räntehöjningarna planar ut successivt. Bank of Canada var första centralbanken som aktivt meddelade att de tänker pausa efter att ha höjt styrräntan 25 baspunkter slutet på januari till 4,5 %. Kanada har nu höjt räntan med 425 baspunkter på 10 månader. Den stora osäkerheten gäller numer om (eller när) det kommer en recession i USA. Marknaden prisar fortsatt en starkt inverterad räntekurva i USA, med en 10-årig Treasury runt 3,5 % och den amerikanska 2-åriga Treasury på cirka 4,2 %.    

Nyemissioner ökade kraftigt under januari månad. I Europa var primärmarknaden för obligationer rekordstor med €293 miljarder i volym, av det var €4,3 miljarder high yield. Orderböcker var i snitt tre gånger så stora, vilket visar på robust efterfrågan. Vi hade en vy i december att nya året skulle börja starkt, men detta var mer än vi väntat oss.  Allt detta är positivt för ekonomin som helhet, då vi har en väl fungerande kapitalmarknad.

Fondens utveckling under januari var väldigt stark. Merparten av rapporter som kommit in hittills har också varit lugnande, trots en märkbar avmattning i vissa delar av den globala ekonomin. Från ett kreditperspektiv blir det viktigt att bolagen fokuserar på kassaflöden och hålla belåningen till en hållbar nivå. Fondens kupongavkastning kommer fortsatt att öka framöver, när äldre obligationer med lägre kuponger förfaller och nya med högre kommer in i fonden. 

Vi ser väldigt attraktiva kuponger i flera av dessa nya emissioner, alltså företagen får betala avsevärt mer än förra året för att låna. Fonden har utnyttjat tillfället att både delta i några utvalda och att byta bort obligationer med lägre kuponger mot nya med högre kuponger.

Nya emissioner vi deltagit i under januari månad är Lima Corporate, en 5-årig obligation med en yield på 10 % i euro. Lima Corporates exponering ökar nu i fonden. Bolaget verkar inom hälsosektorn och fokuserar på proteser. Bolaget jobbar mycket med innovation och har varit ägda av EQT sedan 2016.

Fonden köpte även BNP AT1 7,375 %, Jyske SNP 4,8 % Green Bond och TDC Net 5,6 %.   I andrahandsmarknaden sålde vi Ahlstrom 3,625 % mot Fedrigoni 7,95 % i kupong.

ESG och hållbarhet fortsätter att vara ett drivande tema, och vi ser nu en utveckling där bolagen måste börja visa mer konkret vad de gör gällande hållbarhet i konkreta siffror och inte enbart genom löften.    

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick starkare under januari månad. iTraxx Crossover index gick från +475 bp i slutet på december 2022 till +414 bp i slutet på januari.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.