Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 10 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,95 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Simulert avkastning fra 31.12.2006–31.12.2014 er basert på historisk avkastning for andelsklasse A (opprettet i 1987) justert for forvaltningshonorar for andelsklasse B. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Return forvaltes av Tore Været og Patrick Meum. Kombinasjonsfondet søker selskaper med dyktig ledelse og solid balanse, og foretaksobligasjoner med middels kredittrisiko. Den norske delen av aksjeporteføljen vil normalt bestå av noenlunde de samme aksjene som ligger i søsterfondet, Pareto Investment Fund. Ansvarlig forvalter er Tore Været.

Tore Været

Tore Været

Senior forvalter 

Patrick Meum

Patrick Meum

Forvalter

De nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland) kompletterer hverandre og har til sammen et rikt og variert næringsliv som gir en fornuftig risikospredning. De gir også eksponering mot globale og fremvoksende markeder, med nordisk standard på corporate governance og begrenset politisk risiko.

Fem største investeringer:

  • Nordic Semiconductor ASA
  • Novo Nordisk A/S
  • Troax Group AB
  • Kitron ASA
  • Norwegian Finans Holding ASA

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Kombinasjonsfond logo