Vår investeringsfilosofi

Gemensamt för alla våra investeringsstrategier är vår betoning på att förstå de företag vi investerar i, vare sig det är i aktier eller företagsobligationer.

Avkastningen i våra fonder drivs av aktie- och obligationsval och en grundlig analys av underliggande företag är en nyckelfaktor för vår investeringsfilosofi. Vår strategi är fundamental och långsiktig.

Aktier är ägarandelar i företag som skapar värde på en daglig basis, inte biljetter i ett finansiellt lotteri. På liknande sätt är obligationer en form av förtroende att samma företag kan betala sina skulder. En fördjupad förståelse för värdeskapande och solvens av företagen är inte bara viktigt för portföljens avkastning, men också nödvändig för att kontrollera risken. Bottom-up analys har således en central roll i sammansättningen av våra portföljer.

I denna process tar vi hänsyn till faktorer som konkurrensfördelar, affärsmodeller, lönsamhet, ledning, finansiell styrka och marknadsmöjligheter. På detta sätt skapar vi en bild av företagens grundläggande värde och kan bedöma om priset för företaget på marknaden erbjuder en attraktiv säkerhetsmarginal.

Det finns ingen riskfri avkastning på aktiemarknaden, men risken kan minskas genom att investera i verkliga värdeskapande sällskap. Det är i vår uppfattning en bättre källa till långsiktig avkastning än kortsiktiga förändringar i marknadens popularitet. Vi är övertygade om att den bästa värdestegring uppnås genom investeringar i långsiktigt värdeskapande verksamhet av hög kvalitet. Det är företag som år efter år uppnår hög avkastning på investerat kapital.

För att hitta sådana företag använder vi perspektivet av en företagsägare, och inte på kort sikt, av en avlägsen finansiell investerare. Vi handlar inte våra positioner ofta och har inte heller en transaktionsinriktad investeringsstil.

Modern portföljteori ser på hur aktiekurserna fluktuerar från dag till dag, och mäter en portföljs risk genom att tillämpa statistik såsom standardavvikelse från indexet. I ett långsiktigt perspektiv, dock, betyder kortsiktiga fluktuationer väldigt lite. Aktiekurserna kommer att regelbundet leva sitt eget liv, men på längre sikt kommer de att återspegla bolagets underliggande värdeskapande. Och vi har ett uttalad långsiktigt perspektiv: När vi köper aktier, bör det vara i företag som vi skulle ha velat äga i sin helhet, även om de inte varit börslistade.

När vi köper obligationer förlitar vi oss på en grundlig analys av emittentens finansiella situation, värdet av eventuella säkerheter och olika klausuler i låneavtalet. På detta sätt bildar vi oss en uppfattning om riskerna som vägs mot riskpremien den underliggande obligationen antas ge. Denna riskpremie är den främsta källan till avkastning för fonder med företagsobligationer. Vi jobbar inte med taktiska dispositioner eller spelar på avkastningskurvan.

Som en av de största och mest erfarna investerarna i Norden på den högavkastande obligationsmarknaden, har vi möjlighet att förhandla fram förmånliga villkor på obligationer vi investerar i genom den primära marknaden. Dessa processer hjälper också emittenter att ställa mer lämpliga och marknadsbaserade obligationsstrukturer.

Filosofin har varit densamma sedan starten av företaget 1995, och anställda som deltog i etableringsfasen arbetar fortfarande som nyckelpersoner. Företag och anställda i Pareto-gruppen utgör tillsammans den största ägargruppen i våra fonder.

Pareto Asset Management har undertecknat FN: s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vi strävar efter att investera i företag som har god kvalitet och hantering, och fokus på etik i både tanke och handling. I praktiken innebär detta bland annat att vi inte investerar i företag på undantagslistan för den norska regeringens pensionsfond (Norges Bank Investment Management). Vår etiska uppförandekod rapporteras regelbundet till styrelsen.

Finn Øystein Bergh

Finn Øystein Bergh

t: +47 24 13 21 63
m: +47 415 09 111
Skicka e-post

Chief Investment Officer. Har arbetat på Pareto sedan 2010 och har erfarenhet från ekonomi / finans och journalistik sedan 1983. MSc i Economics and Business Administration från Handelshøyskolen BI i Oslo, MBA University of Wisconsin-Madison, cand. polit. (en förlängd magisterexamen) i statsvetenskap och cand.polit. i nationalekonomi vid universitetet i Oslo.