Pareto Global

Fonden investerar i ett begränsat antal välskötta företag med hög intjäningsförmåga och har sitt huvudkontor i utvecklade marknader.

Fonden består av cirka 25 ledande företag som valts ut med hjälp av en systematisk investeringsprocess. Målet är att identifiera företag med stabila och konsekventa resultat som över tiden kommer att generera god avkastning för investerarna. Vi fokuserar på branscher som genererar positivt kassaflöde med begränsad avvikelse av resultaten, och som har möjlighet att återinvestera det på ett sätt som ger hög avkastning. Dessa kriterier återfinns i branscher med höga inträdeshinder, låg kapitalintensitet och en låg nivå av politisk, regelverk- och teknologiska risker, samt begränsad exponering mot råvarupriser. Alla investeringar måste passera våra etiska regelverk. 

Inom dessa branscher letar vi bolag med hög vinstpotential, som kännetecknas av god avkastning på eget kapital, sunda balansräkningar och stabil intjäning. Dessutom är investeringsområdet begränsat till företag som har sitt huvudkontor i utvecklade marknader och har ett marknadsvärde på över en miljard dollar. Denna process lämnar oss med en relevant placeringsuniversum. Nästa steg är att identifiera de cirka 200 bästa företagen. Vi gör detta med hjälp av en grundlig fundamental analys, som omfattar ytterligare faktorer såsom företagets historia och produktstyrka.

Från dessa 200 företag väljer vi de 25 bästa kandidaterna för vår portfölj. Här är aktiekursen den viktigaste faktorn. Våra kriterier är att värderingen måste vara tillräckligt måttlig för att ha en säkerhetsmarginal som skyddar oss på nedsidan. När aktiekursen har stärkts i sådan utsträckning att det inte längre finns en tillfredsställande säkerhetsmarginal, kommer vi att sälja. Dessutom eftersträvar vi en vettig balans i portföljen i form av industrier, geografi och företagets storlek. Av de 175 företag som inte valts ut för portföljen, skapar vi en "skuggportfölj". Vi följer dessa företag noggrant, i väntan på aktiekurs möjligheter.

Läs om våra portföljförvaltare

Pareto Global B

  • Pareto Global B
  • MSCI World
Avkastning under period:
%
Årlig avkastning:
NAV :

Ledande internationella företag med etablerade marknadspositioner

  • Fonden startade: 12 augusti 2005
  • Andelsklass startade: 1 november 2012
  • Avräkningsvaluta NAV: SEK
  • Handelsdag: varje bankda
  • Fondstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010660434
  • Bloomberg kod: PAAKTGB NO

Material: