Till huvudinnehåll

Byggt på en solid grund

Även om Pareto Nordic Cross Credit är en ny nordisk räntefond är fondens investeringsstrategi en förädling av den norska räntefonden Pareto Høyrente strategin. Den viktigaste förändringen är att investeringsuniverset utvidgas från norska till nordiska emittenter, vilket gör fonden mindre cyklisk och ger också fonden ett bredare universum för att diversifiera kreditrisk.

Den nya fonden förvaltas av Pareto Høyrentes ansvariga chef, Eric von Koss Torkildsen.

Eric von Koss Torkildsen sitting down with a colleague.
Ansvarig förvaltare för Pareto Høyrente och Pareto Nordic Cross Credit, Eric von Koss Torkildsen.

Attraktiv blandning av investment grade och high yield

Fondens mandat ger investerare tillgång till en attraktiv blandning av nordiska investment grade och high-yield obligationer. Obligationer i fonden är mestadels rörliga räntor (FRN), med kort duration och hög kontantavkastning, vilket innebär låg känslighet för kredit-och räntesvängningar.

Nordisk kompetens skapar värde

Kärnan i Pareto Nordic Cross Credits investeringsstrategi är kreditbedömningsprocessen. Med mångårig lokal kompetens och egenutvecklade kreditmodeller har Paretos ränteteam nära övervakning av emittenter och deras ledning. Detta innebär att teamet är väl förberett för förändringar i kreditkvalitet och värdering, och positionerar sig därefter.

graph
Utvecklingen i Pareto Høyrente under Torkildsens ledning. Pareto Høyrente hade en ackumulerad avkastning på 5,4 % (3,4 % annualiserad) under perioden 1 april 2018–31 oktober 2019.

Ansvarsfulla investeringar minskar risk

Ur ett riskhanteringsperspektiv har fonden en ESG-profil och kommer att undvika exponering mot företag som utvinner, raffinerar eller producerar energi från olja, gas eller uran. På samma sätt kommer fonden att försöka begränsa direkt exponering mot företag som är starkt påverkade av prissvängningar på fossilenergi. 

Nyckelinformation

  • Välprövad intern kreditanalysmodell i kombination med extern kreditvärdighet/rating
  • Fonden investerar huvudsakligen i flytande krediter
  • Mandatet ger investerare tillgång till en attraktiv blandning av nordiska investment grade och high-yield emittenter
  • God och väl etablerad marknadsposition säkerställer volymtillgång / inbjudan att emittera
  • Valutasäkrade andelsklasser

  

Portföljförvaltare

Fondens förvaltarteam består av tre seniora portföljförvaltare i Oslo och Stockholm.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Läs mer om fonden