Till huvudinnehåll

Fondens resultat under året kännetecknades av låg volatilitet i kombination med solid avkastning, både i absoluta och relativa termer, på den nordiska marknaden. Fonden avslutade 2019 med positiv avkastning varje månad och god marknadstillväxt.

Fonden har haft en stark tillväxt av förvaltat kapital, det har nästan tredubblats under året. Ändå har fondens exponering inte förändrats väsentligt, och fonden har bibehållit sin profil med bred sektordiversifiering och låg exponering mot enstaka innehav. Räntedurationen och kreditduration har hållits på en låg nivå under hela året och är för närvarande cirka ett år respektive mindre än tre år.

Stark marknad

Fondens löpande räntabilitet minskade med cirka 1,5 procentenheter under 2019. Detta är ett resultat av en stark marknad, där kreditmarginalerna har minskat med 50–100 basispunkter, liksom en något mer konservativ portfölj i början av 2020 jämfört med 2019.

Efter ett väldigt lugnt första kvartal blev 2019 ett år med konsekvent hög aktivitet på de primära marknaderna. De totala volymerna som emitterades på den nordiska marknaden beräknas till nära 110 miljarder SEK. Detta är i linje med rekordåren 2017 och 2018. Dessutom ingår inte emitterade volymer för nordiska företag på de internationella kreditmarknaderna i dessa siffror.

Portföljförvaltare med AAA-rating av Citywire

Förvaltarteamet, bestående av ansvarig förvaltare Øyvind Hamre och senior portföljförvaltare Eric von Koss Torkildsen och Stefan Ericsson, är alla AAA-rankade av Citywire.

Fondens portföljförvaltare fokuserar på grundlig kreditanalys för att identifiera välkända nordiska företag.
Dessutom söker de en portfölj som är brett diversifierad över sektorer, med begränsad exponering mot enstaka innehav, låg räntekänslighet och god underliggande likviditet. Detta har visat sig vara en bra strategi.

 

 

Pareto Nordic Corporate Bond C SEK hade en avkastning på 5.1% i 2019 och 3.0% (annualiserad) sedan start (10/26/2015) per 12/31/2019.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Kontakta oss för ett informellt samtal

Ange dina kontaktuppgifter och vi kommer att kontakta dig.