Till huvudinnehåll

För att få den officiella miljömärkningen från Svanen måste fonden uppfylla 25 obligatoriska krav. Fonden måste också utesluta eller begränsa investeringar i vissa industrier och företag som är särskilt problematiska (fossila bränslen, vapen och tobak).

Detta innebär flera utmaningar, från begränsad rapportering från bolagen till olika rapporteringsstandarder och ett oproportionerligt stort fokus på miljöaspekter på bekostnad av information om socialt ansvar och ägarstyrning. Medan företag skräddarsyr hållbarhetsrapporter till sina målgrupper, gör vi vad vi kan för att upptäcka "greenwashing".

Ställer högre krav

För detta ändamål har vi, med Svanens godkännande, utvecklat en modell som tar hänsyn till företagens arbete med hållbarhet. Dessutom måste fonden uppfylla 25 obligatoriska krav. Förvaltaren måste dokumentera tydliga processer för hur företag väljs bort och väljs in enligt Svanens krav. De ska också dokumentera och visa att kraven på transparens och aktivt ägarskap är uppfyllt. Underlag för beräkningar, hållbarhetsanalyser (s.k. ESG-analyser) och liknande som styrker att kraven uppfylls ska läggas fram.

Vi ställer högre krav på bolag i industrier som har stora utmaningar med hållbarhet och något lägre krav för bolag i lågriskindustrier. På samma sätt vill vi främja företag som arbetar specifikt med hållbar utveckling och erbjuder produkter och tjänster med sociala och miljömässiga fördelar.

Swan magnifying glass

Innan vi fattar ett investeringsbeslut måste vi fullfölja en grundläggande ESG-analys som integrerar hållbarhet och identifierar frågor om bolagsstyrning.

Följande exempel ger en uppfattning om de utmaningar vi står inför för att genomföra en sådan typ av analys:

GetLink

Positiv ESG-profil, välstrukturerad och tydlig information

GetLink beskriver sig som ledande inom miljöansvarig transport- och infrastrukturlösning och som en viktig aktör inom den europeiska transportsektorn genom sitt engagemang i Eurotunneln. Genom att göra det möjligt för tåg att använda tunneln, främjar GetLink skiftet från kortdistansflyg till tåg. Det hjälper till att spara ca. två miljoner ton CO2 per år jämfört med färja / flyg.

Varje år publicerar Getlink en rapport om företagens sociala ansvar (CSR). Rapporten innehåller begrepp som respekt för miljön, regionala rötter, ekonomiska och kulturella band, vilket alltid är svårt att verifiera. I rapporten anges också specifika kvantifierbara åtgärder som rapporteras i enlighet med GRI-standarder (Global Reporting Initiatives).

Småkraft

Positiv ESG-profil, med syfte att öka rapporteringen och transparens

Vi har också mindre bolag med begränsade resurser och lägre rapporteringskrav (dvs. de rapporterar inte enligt GRI-standarder). Ett exempel är Småkraft, det största småskaliga vattenkraftsbolaget i Norge. Affärsidén är att utveckla och bygga ut småskaliga kraftverk på ett lönsamt och miljövänligt sätt i samarbete med lokala markägare. Detta har en obestridlig positiv klimatpåverkan, och företaget har visat tydlig förmåga för aktivt ESG-engagemang.

När det gäller rapportering hyrde företaget in en extern enhet (The Governance Group) för att driva utvecklingen av Småkrafts ESG profil och rapportering. Vi blev ombedda att delta i processen för att stärka deras hållbarhetsprofil. Som obligationsinnehavare ser vi stort värde på öppenhet och kommunikation med de företag vi investerar i.

Vi ställer högre krav på bolag i industrier som har stora utmaningar med hållbarhet och något lägre krav för bolag i lågriskindustrier.

Lebara

En fråga om tvivel

Telefonoperatör Lebara (VIEO) är ett exempel på eventuell hantering av bristande kommunikation, särskilt i ägarstyrningsfrågor.

År 2017 sålde ägarna till Lebara bolaget till ett schweiziskt Family Office, kallat Palmarium, som emitterade obligationen för att finansiera förvärvet. Det framkom snart att Lebara inte lyckades tillhandahålla fullständig finansiell information, och det visade sig även var bristfällig insyn i Palmariums övriga investeringar. Detta bidrog till att Palmariums finansdirektör - en tidigare fastighetsmäklare i Florida - slutade.

VIEO har haft en dialog med sina intressenter för att informera om pågående frågor. Vi har bett om möten och telefonkonferenser med både ägare och ledning.

I december 2018 publicerade företaget ett antal granskade räkenskaper och meddelade i sitt eget pressmeddelande att deras VD avgick.

Efter att ha träffat både VD och finansdirektör, samt att bolaget kom ut med reviderade räkenskaper, var vi tillräckligt övertygade om att undanröja tvivel och skepticism.

I maj 2019 fick vi däremot information om att företaget missköttes och vår fond PGCB valde då att sälja hela sitt innehav.

 

Texten är ett utdrag från vår SRI-rapport 1-2019 (en).

Portföljförvaltare

Läs den senaste rapporten (en)

Två gånger om året, förbereder Pareto Asset Management en rapport om våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och utövandet av dessa. Här kan du läsa vår senaste rapport.