Filosofi

Felles for all vår forvaltning er at vi legger vekt på å forstå selskapene vi investerer i, enten det gjelder aksjer eller obligasjoner. Våre fond henter brorparten av sin avkastning fra gode selskapsvalg, og grundig analyse av disse selskapene er et bærende element i vår forvaltning. Vår tilnærming er fundamental og langsiktig.

Aksjer er eierandeler i virksomheter som dag for dag skaper verdier, ikke lodd i et finansielt lotteri. Obligasjoner er en tillitserklæring til at de samme virksomhetene kan betjene sine lån. God forståelse av disse virksomhetenes verdiskaping og soliditet er ikke bare viktig for avkastningen; det er også et bidrag til å kontrollere risikoen. Bottom-up-analyse har således en sentral rolle i sammensetningen av våre porteføljer.

I denne prosessen vurderer vi faktorer som konkurransefortrinn, forretningsmodeller, kommersielle drivere, lønnsomhet, ledelse, soliditet og markedsmuligheter. På denne måten kan vi danne oss et bilde av selskapenes fundamentale verdi, og vi kan vurdere om markedets prising er så moderat at det gir oss en god sikkerhetshetsmargin.

Det finnes ingen risikofri avkastning i aksjemarkedet, men risikoen kan reduseres ved å investere i reell verdiskaping. Etter vår klare oppfatning er dette en bedre kilde til langsiktig avkastning enn skiftninger i markedets popularitet. Vi er overbevist om at kapital vokser best når den investeres langsiktig i verdiskapende virksomheter av høy kvalitet. Dette er selskaper som år etter år skaper høy avkastning på investert kapital.

For å finne slike selskaper søker vi å anlegge perspektivet til en bedriftseier, ikke det kortsiktige, taktiske blikket til en distansert finansiell investor. Vi driver ikke hyppig trading og er ikke transaksjonsorientert.

Moderne porteføljeteori ser på hvordan aksjekurser svinger fra dag til dag, og måler en porteføljes risiko blant annet ved standardavvik mot indeks. I et langt perspektiv er imidlertid de kortsiktige svingningene av liten betydning. Kursene vil i perioder leve sitt eget liv, men i et lengre perspektiv vil de reflektere selskapets verdiskaping. Og vi har et utpreget langsiktig perspektiv: Når vi kjøper aksjer, skal det være i

Vi går mot strømmen når vi mener at det er riktig – selv om det kanskje ikke er så populært

selskaper som vi gjerne kunne eid i sin helhet selv om de ikke var børsnotert.

Når vi kjøper obligasjoner, baserer vi oss på en grundig analyse av låntakers finansielle situasjon, verdien av eventuelle pant og de ulike klausuler i låneavtalen. Slik danner vi oss et risikobilde som vurderes opp mot risikopremien underliggende lån antas å gi. Denne risikopremien er den viktigste kilden til avkastning i fond med foretaksobligasjoner. Vi er ikke opptatt av taktiske disposisjoner eller spill på rentekurven.

Spesielt for renteforvaltningen er at vi kan påvirke obligasjonene vi investerer i. Som en av de største og mest erfarne aktørene innen nordiske høyrenteobligasjoner kan vi forhandle frem gode betingelser på lånene vi investerer i. Samtidig bidrar vi da til at låntakerne får mer hensiktsmessige og markedstilpassede lånestrukturer.

Filosofien har ligget fast siden oppstarten i 1995, og ansatte som var med i etableringsfasen jobber fortsatt som nøkkelpersoner i selskapet. Selskaper og ansatte i Pareto-gruppen utgjør til sammen den største eiergrupperingen i våre fond.

Pareto Asset Management har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Vi søker å investere i selskaper som har god kvalitet på drift og ledelse, samt fokus på etikk i både holdninger og handlinger. I praksis innebærer dette blant annet at vi ikke investerer i selskaper som inngår i eksklusjonslisten til Statens pensjonsfond utland (Norges Bank Investment Management). Praktiseringen av våre etiske retningslinjer rapporteres jevnlig til styret.

Finn Øystein Bergh

Finn Øystein Bergh

t: +47 24 13 21 63
m: +47 415 09 111
Send e-post

Investeringsdirektør. Ansatt i Pareto fra januar 2010. Erfaring fra både faglige stillinger og lederstillinger innen økonomi og journalistikk siden 1983. Siviløkonom fra BI Oslo, MBA University of Wisconsin-Madison, cand.polit. i statsvitenskap og cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.