Rentefond

Det viktigste i vår renteforvaltning er å finne de rette obligasjonslån og låntakere. Vi er mindre opptatt av å posisjonere oss for rentemarkedets skiftende vinder.

Renteforvaltningen i Pareto Asset Management er primært fokusert på markedet for norske og nordiske foretaksobligasjoner, blant annet fordi dette markedet har godt utviklede institusjoner og spilleregler. I tillegg har vi et fond som med base i Norden også investerer i foretaksobligasjoner i globale markeder, hovedsakelig i Europa og USA.

Dette markedet er i stor grad preget av sektorer hvor Norge og Norden har spesielle fortrinn. Paretos posisjon i disse sektorene gir oss et klart konkurransefortrinn når det gjelder å finne sunne selskaper å investere i. Vi ønsker å anvende vår lange erfaring herfra til å finne tilsvarende gode foretaksobligasjoner i det globale markedet.

Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer i. Vi bruker mindre tid på makroøkonomi og rentekurven.

Et særtrekk ved det norske og nordiske markedet for foretaksobligasjoner er en høy andel lån med flytende rente, mens det ellers er vanlig med fast kupongrente. Flytende rente reduserer renterisikoen og gjør gode selskapsvalg enda viktigere for fondets avkastning og risiko. Dermed blir det avgjørende at vi har grundige analyser av økonomiske forhold i og rundt selskapene vi investerer i.

I tillegg er vi opptatt av låneavtalen som ligger til grunn for obligasjonen. Vi bruker betydelige ressurser på å analysere låneavtaler, og i mange tilfeller kan vi påvirke lånebetingelsene til fordel for långiverne. Vi anser dette for en svært viktig del av investeringsprosessen. Dårlig funderte låneavtaler er grunnlag for å avslå investeringer.

Vi er tradisjonelt en langsom forvalter. Når vi investerer, er vi i mange tilfeller forberedt på å holde en investering til forfall. Likevel bruker våre forvaltere mye tid på å følge opp eksisterende lån i porteføljen. Skulle et selskap utvikle seg negativt, er det i dette markedet svært viktig å reagere tidlig. Vi anser oss for å være proaktive i forbindelse med restrukturering og jobber i slike prosesser tett med Nordic Trustee, som fungerer som uavhengig representant for investorene.

Globale obligasjoner har et litt annet og hyppigere handlemønster, slik at vår globale renteforvaltning typisk vil ha en høyere omløpshastighet enn vi tradisjonelt opplever i Norden.

Les om våre forvaltere

Kalde hoder og varme tall - ett investeringseksempel

I det norske markedet for foretaksobligasjoner var 2016 et tøft år, spesielt for låntagere i rigg og supply. Misligholdsratene var på finanskrisenivåer, og mange selskaper måtte forhandle om lettelser i gjeldsbyrden.

Ett av dem var Songa Offshore, som eier og driver syv rigger på norsk sokkel. Ved inngangen til året var det forlengst klart at selskapet slet tungt, etter at både obligasjonseiere og hovedaksjonær Perestroika hadde godtatt utsatt tilbakebetaling av sine respektive lån.

Pareto Kreditt hadde to obligasjoner i selskapet – og ble sittende. Etter vår vurdering var selskapet liv laga, ikke minst på grunn av lange kontrakter (åtte år) med Statoil på fire rigger. Vi stolte på hjemmeleksen vi hadde gjort.

På kort sikt var det en tung beslutning å forsvare, da Songa Offshore få uker senere kunngjorde en omfattende finansiell restrukturering. Verdien av fondets obligasjoner var da ned over 26 prosent. Som ledd i restruktureringen benyttet fondet sin rett til å tegne konvertible obligasjoner. I tillegg fikk det aksjer som kompensasjon for tapte renter.

Var restruktureringen tilstrekkelig? Såvisst. Slik var i alle fall markedets dom. Ved årsslutt kunne fondet bokføre en gevinst på nesten 33 prosent. I tillegg hadde den mer beskjedne investeringen i konvertible obligasjoner vokst med over 37 prosent.

Det kan være lønnsomt å holde hodet kaldt når panikken herjer.

Pareto Likviditet

  • Pareto Likviditet
  • Statsobligasjonsind. 0.25 (ST1X)
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Senior lån til banker og obligasjoner med fortrinnsrett

  • Startdato: 27. september 1999
  • Utstederrisiko: lav
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010025174
  • Bloomberg-ticker: POLIKV NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: