Pareto Nordic Return

Dette er et kombinasjonsfond. Andelseiernes kapital fordeles mellom nordiske aksjer og rentebærende papirer, typisk foretaksobligasjoner.

De nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland) kompletterer hverandre og har til sammen et rikt og variert næringsliv som gir en fornuftig risikospredning. De gir også eksponering mot globale og fremvoksende markeder, med nordisk standard på corporate governance og begrenset politisk risiko.

Aksjeandelen kan variere. Den reflekterer forvalters syn på grunnleggende muligheter og risiko i aksjemarkedet, men representerer ikke et forsøk på å utnytte markedets mange kortsiktige svingninger.

Forvaltningen har som mål å gi andelseierne høyest mulig risikojustert avkastning, og fondet har ingen referanseindeks. Det er aktivt forvaltet og kan ha en sammensetning av verdipapirer som avviker til dels betydelig fra fordelingen i markedene det investerer i. Forvaltningen er basert på fundamental analyse av selskapene fondet investerer i. Egne vurderinger av selskapenes rammebetingelser, forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, soliditet, markedsposisjon og utsikter balanseres mot markedets prising av de samme selskapene.

Fondet har samme forvalter som Pareto Investment Fund, og den norske delen av aksjeporteføljen vil normalt bestå av noenlunde de samme aksjene som ligger i dette fondet.

Les om våre forvaltere

Pareto Nordic Return A

  • Pareto Nordic Return A
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Kombinasjonsfond med fleksibel allokering til aksjer og obligasjoner i Norden

  • Startdato: etablert i 1987
  • Historisk avkastning målt fra start med nåværende forvalter
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010040504
  • Bloomberg-ticker: ORKOMBI NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: