Pareto Nordic Return

Dette er et kombinasjonsfond. Andelseiernes kapital fordeles mellom nordiske aksjer og rentebærende papirer, typisk foretaksobligasjoner.

De nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland) kompletterer hverandre og har til sammen et rikt og variert næringsliv som gir en fornuftig risikospredning. De gir også eksponering mot globale og fremvoksende markeder, med nordisk standard på corporate governance og begrenset politisk risiko.

Aksjeandelen kan variere. Den reflekterer forvalters syn på grunnleggende muligheter og risiko i aksjemarkedet, men representerer ikke et forsøk på å utnytte markedets mange kortsiktige svingninger.

Forvaltningen har som mål å gi andelseierne høyest mulig risikojustert avkastning, og fondet har ingen referanseindeks. Det er aktivt forvaltet og kan ha en sammensetning av verdipapirer som avviker til dels betydelig fra fordelingen i markedene det investerer i. Forvaltningen er basert på fundamental analyse av selskapene fondet investerer i. Egne vurderinger av selskapenes rammebetingelser, forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, soliditet, markedsposisjon og utsikter balanseres mot markedets prising av de samme selskapene.

Fondet har samme forvalter som Pareto Investment Fund, og den norske delen av aksjeporteføljen vil normalt bestå av noenlunde de samme aksjene som ligger i dette fondet.

Les om våre forvaltere

Gjerder over Kjølen - ett investeringseksempel

Mens Norge har en forholdsvis smal næringsstruktur, rommer våre naboland mange selskaper som utfyller paletten for en norsk investor. Svenske Troax er et slikt selskap. Selskapet produserer nettinggjerder som primært brukes til å sikre maskiner og mennesker på arbeidsplasser. Det er en nisje, men en lønnsom nisje – og Troax er markedsleder, hele tre ganger så stor som neste aktør i det europeiske markedet.

I mars 2015 ble Troax introdusert på børsen i Stockholm. Kursen var da 66 svenske kroner, og Pareto Nordic Return var blant investorene som kjøpte aksjer. Selskapet passet godt inn i fondet, med robust forretningsmodell, imponerende lønnsomhet, sunn kapitalstruktur, dyktig ledelse og spennende vekstmuligheter. I desember 2016 kunngjorde Troax at de hadde kjøpt sin amerikanske konkurrent Folding Guard. Da hadde de allerede tatt noen forsiktige skritt inn i Asia.

Etter børsintroduksjonen har kursen steget kraftig, både fordi selskapet går godt og fordi aksjen er betydelig repriset. Dette gjør det mulig å kjøpe andre selskaper på lavere multipler enn det Troax selv har – og det er selvfølgelig hyggelig for aksjonærene. Ved årsskiftet 2016/2017 stod aksjen i 194 kroner, etter at selskapet i mellomtiden hadde betalt tre kroner i utbytte. Fondet har realisert noen gevinster underveis, men kursøkningen gjør at Troax fortsatt er den femte største posten i porteføljen.

Pareto Nordic Return A

  • Pareto Nordic Return A
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Kombinasjonsfond med fleksibel allokering til aksjer og obligasjoner i Norden

  • Startdato: etablert i 1987
  • Historisk avkastning målt fra start med nåværende forvalter
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010040504
  • Bloomberg-ticker: ORKOMBI NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: