Til hovedinnhold

Det tidligere familieeide selskapet hadde sine røtter i grossistvirksomhet og eksport av sjømat, men ville utvikle seg og ta del i konsolideringen av næringen.

Børsnoteringen gav tilgang til kapital og muligheten til å foreta oppkjøp gjennom bruk av egne aksjer. De følgende årene investerte konsernet betydelige summer i oppdrett, bearbeiding og salg av laks og ørret, etter hvert også hvitfisk. Lerøy er dermed, slik de formulerer det selv, et helintegrert selskap med styring og kontroll på alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Oppkjøp er ofte dårlig nytt for det oppkjøpende selskaps aksjonærer. Og aksjekurser i sjømatsektoren, også for mer diversifiserte selskaper, er svært sensitive for endringer i lakseprisen. Det har gitt noen tunge perioder for aksjonærene, som i 2011 og 2018-2020.

Forvalterne i Pareto Aksje Norge har tidvis benyttet hikke i aksjekursen til å handle aksjer, men aldri solgt seg ut av Lerøy.

Hvorfor så trofaste?

Fordi de har følt seg trygge på det forretningsmessige. Putter du på en femmer, kan du få et langt korridorforedrag om det meste i Lerøy Seafood Group. Den kunnskapen har gitt dem trygghet for kvaliteten i Lerøys drift, utvikling og strategi.

For fondet har Lerøy gitt en total avkastning på 3.344 prosent, tilsvarende 21,8 prosent i året. Aksjen har dermed bidratt godt til avkastningen i fondet, som i samme periode har vært på 722 prosent (12,4 prosent i året). Til sammenligning har fondsindeksen kastet av seg 574 prosent (11,2 prosent).

 

ForvalterteamHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Les mer om fondet

Pareto Aksje Norge er langsiktig eier i et begrenset antall norske selskaper i næringer der Norge har et konkurransefortrinn.