Til hovedinnhold

Ved utgangen av september eide vi aksjer for 101 prosent av andelskapitalen, mens fem prosent er aksjer solgt short. Obligasjoner utgjorde fire prosent, og kontanter var nær null.

Hittil i år har Total steget med 19 prosent, hvorav en svakere krone har bidratt positivt med tre prosentpoeng.

Vi har investert i ganske få og sterke selskaper som gjennomgående har levert gode kvartalstall og i flere tilfeller overrasket positivt med utsikter for resten av året. Ettersom også dette kvartalet var preget av nyhetsoverskrifter som mest var egnet til å holde investorer på gjerdet, er det gledelig å registrere at selskapene hadde en robust utvikling. Det gjelder både i resultatutviklingen og kursmessig. Hovedlinjen i vår forvaltning er å investere i selskaper som skaper verdier ved hjelp av innovasjon og tilpasninger – til en god pris – uten å være for avhengig av betydelige nivåskift i økonomisk aktivitet. De varige verdiene selskapene selv utvikler, har en større verdi for oss enn kursendringer som skapes av bølger av råvarepriser og sykliske endringer.

Roche:

Farmasiselskapet Roche er vår største enkeltinvestering og er den aksjen som har gitt det største bidraget til avkastningen både gjennom tredje kvartal og de siste tolv månedene. Den viktigste drivkraften bak kursoppgangen har vært realisering av nye produkter og synliggjøring av kommersielle muligheter i forskningsporteføljen.

Mens de dominerende medisinene i kreftbehandling etter hvert møter patentutløp, er den nye generasjonen medikamenter avgjørende for å møte konkurransen. Roche fornyer produktporteføljen og styrker posisjonen på kreftområdet, delvis i kombinasjon med de patentutsatte medikamentene.

De nye medikamentene for MS og hemofili har også vokst raskt etter lansering. Disse mer enn oppveier for medikamentene som går av patent, og selskapet har oppjustert sine forventninger for vekst og resultat for 2019. Aksjen er opp 26 prosent de siste tolv månedene (37 prosent målt i kroner), og inntjeningsestimatene er justert opp med rundt ti prosent i samme periode.

Nestlé:

Til tross for Nestlés meget stabile inntjening er aksjen opp med 36 prosent de siste tolv månedene (48 prosent i kroner). Lavere forventninger til vekst ellers i verden gjennom året er nok en av årsakene, da et så langsiktig aksje-case drar nytte av lavere renter. Men selskapet har gått løs på de interne mulighetene for å hente ut sterkere resultater, og det har fungert.

Eksempelvis har selskapet lagt om hele distribusjonsmodellen i USA med store besparelser. De siste kvartalsresultatene har vist høyere driftsmarginer og organisk vekst, der spesielt Nord-Amerika har vært solid. Nestlé selger også ut deler av konsernet.

I fjor avhendet selskapet den amerikanske delen av konfekt-virksomheten. Nå selges selskapets divisjon for hud-produkter, samtidig som det vurderes salg av Herta-merket med kjøttprodukter. Parallelt lanserer Nestlé sin vegetar-burger i USA.

Selskapet kjøpte i fjor den delen av Starbucks (kaffeposer/kapsler og drikkevarer) som selges på supermarkeder, og dette har bidratt betydelig til veksten så langt i år. Å dreie selskapets portefølje av merkevarer i retning av nye forbrukerpreferanser innenfor mat og nytelsesmidler er avgjørende for verdsettingen.

Den største endringen i fondet gjennom kvartalet var økning av vår posisjon i den amerikanske banken Wells Fargo. Lange renter nådde ekstremt lave nivåer i løpet av kvartalet, og vi benyttet dette presset til å øke investeringen i en bank som bør ha en forbedret posisjon og god kredittkvalitet. Dette er nå fondets tredje største enkeltposisjon.

Pareto Total aksjeportefølje er nå priset til noe over 13 ganger forventet inntjening de neste tolv månedene, mens forventet utbytte tilsvarer 3,2 prosent av markedsverdiene. I kombinasjon med fondets finansielle styrke tror vi dette gir et godt utgangspunkt for interessant avkastning fremover.

Les siste månedsrapport

 

Forvalterteam


Pareto Total plc (Pareto Total) er et irsk Qualifying Investor Alternative Investment Fund, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et norsk spesialfond. Fondet er regulert av the Central Bank of Ireland. Pareto Asset Management AS er forvalter i henhold til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.