Til hovedinnhold

Olje og oljeservice har hatt en pen utvikling så langt i år med drøye 30 prosent oppgang. Porteføljens største post, TGS, har ledet an med en oppgang på hele 50 prosent. Det konsumeres stadig mer olje, og verdens oljelagre faller.

Oljeprisnedgangen for tre år siden, med påfølgende kutt i oljeselskapenes investeringsbudsjetter, trer stadig klarere frem som en syklisk nedtur som vil erstattes av en oppgangskonjunktur. TGS har investert tungt i seismiske data gjennom nedturen, og omsetningen i første kvartal var allerede det dobbelte av hva den var for et par år siden. Når oljeselskapene nå øker sine investeringsbudsjetter, er det naturlig å anta at TGS vil øke salget ytterligere.

Våre sjømatselskaper har kastet av seg mellom 30 og 50 prosent i år, drevet av sterk etterspørsel etter laks og noe lavere tilbudsvekst enn først ventet. Dette gir god prisoppnåelse. Brorparten av vår eksponering er i Lerøy Seafood Group, som er moderat priset for sektoren. Lerøy er Norges største eksportør av sjømat. I tillegg til oppdrett har selskapet en omfattende virksomhet innen fangst av hvitfisk, bearbeiding og salg av egne merkevarer verden over. Lerøy er i rivende utvikling og investerer milliardbeløp årlig i alt fra smoltanlegg og automatiserte slakterier her hjemme til nye markedsnære produksjonslinjer nedover kontinentet. Dette er ikke noe nytt i Lerøy-sammenheng: Selskapet har endret seg enormt i de 13 årene vi har vært aksjonærer, med blant annet en femdobling av omsetningen.

Foto: Lerøy Seafood Group

Blant tungvekterne som har bidratt negativt i år, finner vi Wilh. Wilhelmsen Holding og Yara. Førstnevnte sliter med tunge markeder og skuffet i første kvartal et marked som hadde ventet bedring. Økt fokus på en mulig handelskrig bekymrer også eierne av verdens største logistikkselskap i rullende last. Yara sliter med de tyngste gjødselmarkedene på over et tiår, samt relativt høye kostnader knyttet til europeiske gasspriser.

Felles for Yara og Wilh.Wilhelmsen er at man ser tydelige konturer av markeder som er i ferd med å stramme seg til. Vi smører oss med tålmodighet og gleder oss over at disse selskapene, til like med TGS, har benyttet seg av de vanskelige tidene til å bygge økt kapasitet og konkurransekraft. 

Kursutviklingen for bankene våre er omtrent flat hittil i år; avkastningen tilsvarer mer eller mindre utbyttet på om lag fem prosent. Svenske banker har falt på frykt for press på ganske attraktive utlånsmarginer kombinert med økte kapitalkrav, noe som i vår dempet forventningene også til våre banker. Vi noterer oss at kapitalkravene i Norge allerede er høye, og at utlånsmarginene her er betydelig lavere enn i Sverige. Norske banker er altså godt rustet mot de negative impulsene som har preget det svenske markedet.

Regionbankenes inntekter fra kapitallette produkter er gode og viser pen vekst. Et par viktige hendelser i andre kvartal bekreftet dette og bidro til å lette vårens bekymringer: Skadeforsikringsenheten til regionbankene fusjonerer med DNBs skadevirksomhet i bytteforholdet 80/20. Og fusjonen av Vipps, BankID og BankAxept ble godkjent av Konkurransetilsynet, noe som gir store muligheter til å videreutvikle en verdensledende norsk plattform innen betalingsformidling. Dette er viktig for å sikre bankenes inntektsmuligheter fra dette forretningsområdet i fremtiden.

Porteføljen er nøkternt priset. Man betaler nå 1,1 ganger den bokførte egenkapitalen, 12 ganger selskapenes samlede inntjening for inneværende år og 10 ganger neste års forventede inntjening. Dette er i den lave enden i en historisk kontekst for denne porteføljen. Kombinasjonen av lav prising og økende egenkapitalforrentning frem mot 2020 gjør at vi mener dagens portefølje har høy langsiktig sikkerhetsmargin.

Avkastningen i Pareto Aksje Norge A var 1,8 % i juni og 9,7 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 30.06.2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les siste månedsrapport her

Forvalterteam

Les mer om fondet