Til hovedinnhold

Tilnærmet sytti prosent av våre porteføljeselskaper presenterte resultater som var på linje med eller bedre enn markedet forventet.

Samtlige av våre finansinvesteringer leverte resultater på linje med eller over forventningene. Norges største bank, DNB, melder om lysere utsikter for norske bedrifter. Dette bekreftes også gjennom økte netto renteinntekter i samtlige av våre banker, samtidig som tapsavsetningene reduseres. I sum bidrar dette til en resultatvekst i våre banker på mellom 4 og 30 prosent sammenlignet med første kvartal i 2017. Den største resultatveksten finner vi i Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 SR-Bank, som øker resultatet etter skatt med henholdsvis 30 og 29 prosent.

Våre sjømatselskaper leverte nok et solid kvartal. Lerøy og SalMar oppnådde et driftsresultat pr. kilo på henholdsvis 20,80 og 22,21 kroner. Tilsvarende tall for første kvartal 2017 viser et driftsresultat pr. kilo på henholdsvis 25,80 og 25,50 kroner. Spot-prisen på atlantisk laks er i denne perioden ned med 5,80 kroner, hvilket betyr at kostnadene er fallende. Dagens laksepriser på drøyt 60 kroner pr. kilo og fallende kostnader gir et godt utgangspunkt for inntjeningen for resterende del av 2018.

Vårt eierskap i møbelselskapet Ekornes – et godt eksempel på hva vi ønsker å eie – strekker seg over 17 år.

Besim Zekiri

Nyheten om at kinesiske Qumei Home Furnishing Group Co Ltd legger inn bud på Ekornes på tampen av måneden, bidro til et solid løft i kursen. Budet på 139 kroner pr. aksje tilsvarer en premie på 18 prosent over siste sluttkurs før budet ble offentlig og en budpremie på 26 prosent i forhold til siste 60 dagers volumvektet snittkurs. 

Vårt eierskap i møbelselskapet Ekornes – et godt eksempel på hva vi ønsker å eie – strekker seg over 17 år. Vi gjorde vårt første kjøp i 2001 og har siden den gang vært langsiktige eiere i selskapet. I denne perioden har selskapet utbetalt et samlet utbytte på 132,40 kroner pr. aksje. Den årlige omsetningsveksten har vært drøyt 3,7 prosent, og driftsmarginen har i snitt vært 16,1 prosent. De siste syv årene har vært noe mer krevende med en årlig omsetningsvekst på to prosent og en driftsmargin på 11,4 prosent. 

Siden 2001 har selskapet gitt en akkumulert avkastning på 535 prosent, sammenlignet med fondsindeksens 367 prosent. Omregnet til årlig avkastning tilsvarer dette henholdsvis 11,7 prosent og 9,7 prosent. Det ble utført fem kjøp i perioden 2001 til 2003. I 2014 vektet vi oss opp i tre omganger med en samlet økning på tre prosentpoeng. Da hadde det gått en periode på elleve år siden siste kjøp. Våre kunder har i eierperioden fått en avkastning fra Ekornes på 606 prosent totalt eller 12,1 prosent årlig.

Porteføljen prises på svært attraktive nivåer. Man betaler nå 1,1 ganger den bokførte egenkapitalen og 11,6 ganger selskapenes samlede inntjening for inneværende år og 10,1 ganger neste års forventede inntjening. Dette er i den lave enden i en historisk kontekst for denne porteføljen. Kombinasjonen av lav prising og økende egenkapitalforrentning frem mot 2020 gjør at vi mener dagens portefølje har høy langsiktig sikkerhetsmargin.

Avkastningen i Pareto Aksje Norge A var 1,1 % i mai og 8,5 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 31.05.2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les komplette månedsrapporter her

Forvalterteam

Les mer om fondet