Til hovedinnhold

Våren 2016 satte vi søkelyset på det amerikanske ingeniørselskapet Fluor Corporation, som blant annet leverer komplette konstruksjonsløsninger til større prosjekter. Tilsynelatende et aldeles utmerket selskap, ikke på eksklusjonslisten til Statens pensjonsfond utland (oljefondet), og Pareto Global hadde selv kjøpt en mindre aksjepost.

Dette stred mot de etiske retningslinjene vi følger i vår forvaltning, så vi tok ut aksjen av Pareto Global.

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Vi valgte likevel å undersøke nærmere, og vi fant noe vi ikke likte i et joint venture som stod for to prosent av Fluors inntekter. Dette prosjektet håndterte atomavfall for myndighetene, i utgangspunktet en høyst samfunnsgavnlig virksomhet. Men det omfattet også produksjon av den radioaktive gassen tritium, og den produksjonen hadde bare ett mulig formål – å opprettholde funksjonen i kjernefysiske stridshoder.

Dette stred mot de etiske retningslinjene vi følger i vår forvaltning, så vi tok ut aksjen av Pareto Global. I januar 2018 kunngjorde Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet, at de hadde gjort det samme etter lengre tids vurdering. Da ville det uansett vært uaktuelt for oss å eie denne aksjen.

Tapte vi noe på den beslutningen? Aldeles ikke. Siden har aksjen ligget helt flatt, mens markedet har steget med over 30 prosent.

 

Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2017.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet

Pareto Global er et aksjefond som investerer i globale selskaper i utviklede markeder. Fondet investerer i selskaper med en solid markedsposisjon og stabilt sterk inntjeningsevne.

Om oss

Pareto Asset Management skal utøve et aktivt eierskap i porteføljeselskapene for å fremme ansvarlig forretningsdrift. Det innebærer at vi skal bruke eierrettigheter og innflytelse i selskapene til å påvirke selskapene i positiv retning når det gjelder ivaretakelse av sosiale forhold, miljø, bærekraft og god selskapsstyring.