Til hovedinnhold

Selskapet ble grunnlagt av Alf Bjørseth, som realiserte store verdier da han solgte seg ut av REC, og børsnotert i oktober 2014.

Børsnoteringen var ingen stor suksess. Scatec Solar var et ungt selskap med reelt underskudd og lang vei til inntekter i usikre land. Forut for noteringen hadde selskapet en emisjon der forventet kursintervall var 28 til 36 kroner. Endelig kurs ble vesentlig lavere, bare 19 kroner.

Pareto Nordic Return var blant dem som tok sjansen på å tegne seg i emisjonen, og fondet har vært aksjonær siden. Aksjen har hele tiden sett dyr ut på tradisjonelle nøkkeltall, men forvalterne har vært mer opptatt av å forstå forretningsmodell og planer – der det har vært god bevegelse.

Solar power plant. Photo: Scatec Solar
Solkraftverket Agua Fria i Honduras. Foto: Scatec Solar

På emisjonstidspunktet produserte Scatec Solar kraft for 220 MW i tre land. Fire år senere produseres 584 MW i syv land. Omtrent det dobbelte er under utbygging eller underveis, og selskapet har prosjekter under utvikling på hele 4.700 MW.

Utbyggingstakten gjør at inntjeningen kommer i hopp og sprett, slik at bunnlinjen falt i 2018, men nå er ikke markedet bekymret lenger. Tvert imot. Nå spekuleres det i at Equinor vil sluke selskapet, etter at oljekjempen i november kjøpte ti prosent av aksjene. Partene samarbeider fra før om prosjekter i Sør-Amerika.

Og aksjemarkedet jubler. Bare i 2018 gav Scatec Solar en avkastning på nesten 50 prosent, og justert for utbytte er aksjen mer enn firedoblet siden emisjonen. Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Pareto Nordic Return