Til hovedinnhold

Fondets utvikling gjennom året var preget av lav volatilitet kombinert med god avkastning både absolutt og relativt i det nordiske markedet. Fondet avsluttet 2019 med positiv avkastning hver måned og god markedsvekst.

Fondet har hatt en sterk vekst i forvaltningskapitalen, som nesten er tredoblet i løpet av året. På tross av dette er fondets sektoreksponering ikke vesentlig endret, og profilen med bred sektordiversifisering og lav eksponering mot enkeltinnehav er opprettholdt. Rentedurasjon og kredittdurasjon er opprettholdt på et lavt nivå gjennom året og er ved årsslutt henholdsvis rundt ett år og under tre år.

Sterkt marked

Fondets løpende rente er redusert med omtrent 1,5 prosentpoeng i løpet av 2019. Dette er en følge av et sterkt marked, med inngang i kredittmarginer estimert til 50-100 basispunkter, samt en noe mer konservativ portefølje ved inngangen til 2020 sammenlignet med 2019.

Etter et meget stille første kvartal ble 2019 et år med gjennomgående høy aktivitet i primærmarkedene. Totalt utstedte volumer i det nordiske markedet er estimert til nærmere 110 milliarder norske kroner. Dette er på linje med rekordårene i 2017 og 2018. I tillegg kommer utstedte volumer for nordiske selskaper i de internasjonale kredittmarkedene.

Forvalterteam med AAA-rating av Citywire

Forvalterteamet, som består av ansvarlig forvalter Øyvind Hamre og senior forvaltere Eric von Koss Torkildsen og Stefan Ericsson, er alle AAA-ratet av Citywire.

Fondets senior porteføljeforvaltere har fokus på grundig kredittanalyse for identifisering av veldrevne nordiske selskaper.

I tillegg søker de en portefølje som er bredt diversifisert på tvers av sektorer, med begrenset eksponering mot enkeltinnehav samt lav rentesensitivitet og god underliggende likviditet. Dette har vist seg å være en god strategi.

 

 

Avkastningen i Pareto Nordic Corporate Bond A var 6,9 % i 2019 og 4,6 % i gjennomsnitt siden oppstart (26/10/2015) pr. 31.12.2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.